Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig skall vara med Dig som byggherre under hela byggprocessen. Från första steget med bygglovsansökan till sista trappsteget – där du får slutbesked från Byggnadsnämnden och kan ta byggnaden i bruk. Kontrollansvarig bevakar byggprocessen med det huvudsakliga syftet att kontrollera att de krav som samhället ställer på nya eller ombyggda byggnader uppfylls. Till stor del är det krav enligt BBR (Boverkets Byggregler) men också krav enligt PBL (Plan- och Bygglagen) och flera andra lagstiftningar.

Funktionen hette tidigare kvalitetsansvarig  och infördes 1995 i Plan- och Bygglagen (PBL). Innan dess fanns också en liknande funktion; kallad ansvarig arbetsledare. En kvalitetsansvarig skulle finnas för alla arbeten som måste anmälas till byggnadsnämnden. Den kvalitetsansvariges uppgifter var bland annat att se till att arbetet kontrollerades enligt en kontrollplan som byggnadsnämnden beslutade om. 2011 byttes funktionen ut mot nuvarande system med kontrollansvariga. Uppgifterna utvidgades betydligt och ett lagkrav på en certifiering för alla KA infördes.

När behövs en kontrollansvarig?

Det ska som regel finnas en (eller flera) kontrollansvarig vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan.

Vissa undantag finns dock och det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder där byggherren bedöms kunna uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Är du osäker om kontrollansvarig krävs för ditt projekt kan du kontakta din kommun (byggnadsnämnden). Det är de som i samband med bygglovsansökan avgör om åtgärden kräver kontrollansvarig eller inte (förutsatt att åtgärden i sig kräver bygglov eller anmälan).

I bygglovsbeslutet anger Byggnadsnämnden om det ska finnas en kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka det ska vara.

Vad gör en kontrollansvarig?

I plan- och bygglagen 10 kapitlet 11 paragrafen finns den kontrollansvariges uppgifter uppräknade. En kontrollansvarig ska:

1. Hjälpa byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Vid rivningsåtgärder också hjälpa byggherren med inventering av farligt avfall och vanligt avfall. 

2. Se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

3.  Om avvikelser görs från föreskrifter eller villkor som byggnadsnämnden meddelat ska den kontrollansvarige underrätta byggherren och vid behov även meddela byggnadsnämnden.

4. Närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

5. Dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

6. Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

7. Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, ska denne då meddela detta till byggnadsnämnden.

Det är också viktigt att notera att det alltid är byggherrens ansvar att se till att samhällets krav enligt PBL och BBR är uppfyllda. Det är också alltid byggherrens ansvar att kontroller görs i tillräcklig omfattning.

Vem bestämmer kraven på kontrollansvariga?

Boverket är de som utfärdar de föreskrifter, KA 4 (med ändringar), med förutsättningar som gäller för certifieringen. I föreskriften framgår vilka områden kontrollansvarig ska ha kunskap om, respektive kännedom om. Detta veriferas genom att kontrollansvariga måste ha en godkänd tentamen  för att kunna bli certifierade. Certifieringen sker av något av de certifieringsorgan som certifierar Kontrollansvariga enligt PBL. Idag finns två aktörer i Sverige: KIWA Sverige AB och RISE Certifiering (fd. SP och DNV GL). 

Vad gör Kulturkontroll till en bra kontrollansvarig enl PBL?